Arts in de maatschappij

Artseneed

Werken als arts houdt in dat je handelen het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Dat is een zware verantwoordelijkheid. De maatschappij geeft jou die verantwoordelijkheid niet zomaar. De maatschappij vraagt van jou als arts dat je je open en toetsbaar opstelt. Om te laten zien dat je wilt voldoen aan die eis, kun je aan het eind van je studie de artseneed afleggen.

In de documentaire ‘Dat beloof Ik’ worden 7 artsen in opleiding gevolgd in hun ontwikkeling. Onder de link is een korte introductievideo te zien, je kunt ook delen van de documentaire bekijken via de KNMG site.

Beroepsgeheim

Voor artsen bestaat er het beroepsgeheim. Datgene dat je toevertrouwd wordt door de patiënt, mag je als arts niet doorvertellen aan derden. Dat geldt overigens ook voor jou als medisch student. Het beroepsgeheim maakt dat iedereen die medische hulp nodig heeft zich veilig tot de arts kan wenden. Meer informatie over het beroepsgeheim en de regels met betrekking tot het beroepsgeheim vind je op de KNMG site.

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en BIG-register

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bevat wettelijke regelingen met betrekking tot de eisen waaraan artsen die hun beroep willen uitoefenen moeten voldoen. Om te mogen functioneren als arts moet je geregistreerd staan in het zogenaamde BIG-register. Meer informatie vind hier over vind je in de wettekst zelf.

Verantwoording afleggen

Vanuit de maatschappij worden er kwaliteitseisen gesteld aan het functioneren van de arts. Er wordt verwacht dat de arts

  • zijn deskundigheid op peil houdt,
  • handelt volgens de door de specialistenverenigingen opgestelde richtlijnen voor de behandeling van patiënten,
  • de patiënten eerlijk voorlicht
  • het meldt aan de bevoegde instanties wanneer er een incident of calamiteit is geweest
  • zich openstelt voor toetsing van het medisch handelen door toezichthoudende instanties

Kwaliteitsbewaking wordt ondersteund door wettelijke eisen, die gehandhaafd worden door verschillende instanties zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). In de wet BIG is vastgelegd dat artsen onder het medisch tuchtrecht vallen, eveneens bedoeld om de kwaliteit van het medisch handelen te bewaken. 

 

Academische vorming, professionaliteit, studiereflectie